หน้าแรก โปรโมชั่น คอร์สเรียน ขั้นตอนสมัคร คนเก่งของเรา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถาบัน ติดต่อเรา

 
   
"ซายน์แมธ" เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นระบบการเรียนรู้แบบ Coaching เป็นการฝึกทักษะโดยใช้ความรู้เป็นสื่อให้ผู้เรียนเกิดสมาธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนในปัจจุบัน เมื่อเกิดความชำนาญในการเรียนแล้วจะพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเกินชั้นเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในอนาคต ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและเกิดความมั่นใจและมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน  
  ผู้ก่อตั้ง นายนฤดิษ ดิษฐาจารีย์ (อ.นพ)